Taxon

Arundinaria variegata

Arundinaria variegata - Dwarf white-stripe
.
Common name: Dwarf white-stripe
Family: Poaceae (Grass)
Synonym: Arundinaria fortunei, Pleioblastus fortunei, Pleioblastus variegatus
Distribution: Japan
Life form: Herbaceous perennial

Locations

. . Area
. Individual